2019 m. gruodžio 20 d. Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras ir Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašė projekto Nr. ŠALČ-LEADER-6B-I-4-1-2018 „Jančiūnų laisvalaikio salės pastato pritaikymas kaimo bendruomenės veiklai“ vietos projekto vykdymo sutartį, pagal kurią projektui skirta 119 000,00 Eur Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų suma, 21 000,00 Eur Lietuvos valstybės biudžeto lėšų suma, Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 35 000,00 Eur.

Bendra projekto vertė – 175 000,00 Eur. Projektas finansuojamas pagal „Šalčininkų rajono vietos plėtros strategijos 2014–2020 m.“ II prioriteto „Kaimo gyventojų iniciatyvų skatinimas, bendruomeniškai svarbios veiklos rėmimas“ priemonės „Bendruomenių iniciatyvų skatinimas“ veiklos sritį Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.2 „Bendruomenių veiklai svarbių viešųjų erdvių įrengimas“.

Vietos projekto „Jančiūnų laisvalaikio salės pastato pritaikymas kaimo bendruomenės veiklai“ tikslas – sukurti kultūriškai savitą ir socialiai patrauklią aplinką Jančiūnų kaimo bendruomenės socialinės, kultūrinės veiklos plėtrai, suremontuojant kaimo laisvalaikio salės pastatą.

Jančiūnų kaimo laisvalaikio salės pastato dalies (580,80 kv.m.) kapitalinio remonto darbus apima:

Lauko darbai:

Panduso žmonėms su negalia įrengimas; lauko įėjimų laiptų remontas; įėjimų stogelių remontas/naujų įrengimas; langų bei įėjimo durų keitimas; stogo dangos dalies su konstrukcijomis keitimas; buitinių nuotekų išgrėbimo duobės montavimas; žaibosaugos inžinerinių tinklų montavimas.

Vidaus darbai:

Vidaus sienų, lubų bei grindų remontas; vidaus durų keitimas/naujų įrengimas; šildymo sistemos vamzdyno dažymas bei aptaisymas gipso kartono plokštėmis; salės scenos pertvarkymas ir remontas; keltuvo, pritaikyto žmonėms su negalia, montavimas; vidaus laiptinės remontas; ventiliacijos sistemos su kanaliniais ventiliatoriais montavimas; vandentiekio apskaitos mazgo remontas; vandentiekio ir nuotekų inžinerinių tinklų keitimas/naujų įrengimas; sanitarinių prietaisų ir gaminių montavimas; žmonėms su negalia pritaikytuose sanitariniuose mazguose pagalbinių priemonių montavimas; elektros instaliacijos inžinerinių tinklų keitimas/naujų įrengimas; elektroninių ryšių tinklų įrengimas; gaisro aptikimo ir signalizavimo inžinerinių tinklų įrengimas.

      Įgyvendinus užsibrėžtus darbus, numatomas vietos projekto rezultatas – patraukli, funkcionali ir saugi viešoji erdvė, tinkamai pritaikyta kaimo gyventojų socialinės kultūrinės veiklos plėtrai bei kartu gyventojų, gaunančių naudą dėl pagerintos infrastruktūros, skaičiaus padidėjimas. 

2019 m. balandžio 23 d. Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras ir Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė projekto Nr. 07.1.1-CPVA-K-306-03-0010 „Jašiūnų oficinos pastato pritaikymas šiuolaikinio muziejaus poreikiams“ finansavimo ir administravimo sutartį, pagal kurią projektui skirta 354 675,37 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų suma, Lietuvos, Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 369 151,92 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Bendra projekto vertė – 723 827,29 Eur. Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-K-306 „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“

Jašiūnų dvaro komplekse planuojama įgyvendinti projektą „Jašiūnų oficinos pastato pritaikymas šiuolaikinio muziejaus poreikiams“. Projekto metu ketinama padidinti Jašiūnų dvare teikiamų paslaugų spektrą, išplėsti teikiamų paslaugų apimtis ir turinį, atskleisti dvaro ryšį su Radvilomis. Projekto metu bus investuojama į Jašiūnų oficinos pastato tvarkybos, rekonstravimo darbus, baldų ir įrangos įsigjimą. Projektu bus išsaugotos bei atskleistos vertingosios kultūros paveldo objekto savybės ir sudarytos prielaidos lankytojų srautų didinimui ir veiklų plėtrai dvare. Atnaujinimo darbus sudarys Jašiūnų dvaro oficinos tvarkybos darbai (patalpos Nr.107 sienų tapybos konservavimo ir restauravimo darbai, patalpos Nr.107 sienų tapybos atkūrimo darbai, patalpų tvarkyba (A), fasadų tvarkyba (A), konstrukcijų tvarkyba (K), stalių gaminiai (A)) ir rekonstravimo darbai (architektūrinė dalis, konstrukcinė dalis, lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis, vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis, šildymo ir vėdinimo dalis, elektrotechnika, elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis, apsauginė signalizacija, gaisrinė signalizacija, šilumos gamybos ir tiekimo dalis, gaisrinės saugos dalis). Atnaujintos oficinos patalpų plotas sieks 382,87 m2.

Tikimasi, kad paslaugų pokytis (papildomos paslaugos) sąlygos lankytojų skaičiaus padidėjimą, kuris sieks 7.330 lankytojų per metus.

Projekto veiklų pabaiga iki 2020 gruodžio 31 d.

Mažų mokyklų paramos ir plėtros fondas „Švietimas kartu“ (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja razem”) Šipliškės, Lenkija kartu su Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centru 2020 m. rugsėjo 29 – spalio 8 dienomis įgyvendins projektą „Do we live with reality or stereotypes?“ („Gyvename realybe ar stereotipais?”) pagal programą „Erasmus+”. Projekte dalyvauja dainų ir šokių ansamblio „Solčanka” bei dainų ir šokių ansamblio „Solčanie“ 20 jaunų žmonių grupė kartu su jaunimu iš Lenkijos. Projektas vykdomas Lenkijoje, Bieščaduose, Berezka vietovėje.


Projekto tikslas kultūrinės įvairovės propagavimas. Pagarbos ir tolerancijos kitų kultūrų atžvilgiu ugdymas jaunimo tarpe. Šiuos tikslus bandysime pasiekti diskusijų, pristatymų, meninių priemonių (šokiais ar tapyba), smegenų šturmo, integracinių žaidimų pagalba. Taip pat vyks diskusijos apie mūsų ir kaimyninių šalių panašumus ir skirtumus, integraciniai vakarai ir pažintinės išvykos.