VIEŠASIS NUOMOS KONKURSAS PATALPŲ NUOMAI

You are currently viewing VIEŠASIS NUOMOS KONKURSAS PATALPŲ NUOMAI

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras skelbia: 158,90 kv. m bendrojo ploto negyvenamųjų patalpų, esančių Jono Sniadeckio g. 2, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav. viešą nuomos konkursą.
Patalpos nuomojamos viešojo maitinimo paslaugų teikimo veiklai vykdyti.

Pradinis nuompinigių dydis – 1,86 Eur už kvadratinį metrą per mėnesį.

Patalpų nuomos terminas – 5 metai.

Konkurso dalyvių vokai su paraiškomis turi būti pateikti iki 2023 m. balandžio 28 d. 10.00 val. adresu: Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras, Šalčininkai, Vilniaus g. 48, administracija. Vėliau pateikti vokai nebus registruojami ir bus grąžinami juos pateikusiems Konkurso dalyviams.

Viešo nuomos konkurso komisijos posėdis įvyks 2023 m. balandžio 28 d., 10.15 val. adresu Šalčininkų mst., Vilniaus g. 48, administracijoje.


ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO – NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠALČININKŲ R. SAV., JAŠIŪNŲ MST., J. SNIADECKIO G. 2, VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO ORGANIZAVIMO SĄLYGOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šalčininkų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo sąlygos (toliau – Konkurso sąlygos) reglamentuoja negyvenamųjų patalpų, esančių Jono Sniadeckio g. 2, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav. (toliau – Turtas) viešojo nuomos konkurso (toliau – Konkursas) tvarką, pagrindinius Turto nuomos sutarties (toliau – Sutartis) reikalavimus.
2. Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras (toliau – Nuomotojas), organizuodamas Turto nuomos konkursą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, remiasi Šalčininkų rajono savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T-191 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kitais teisės aktais ir šiomis Konkurso sąlygos.
3. Turto nuomos konkursą organizuoja ir vykdo Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro turto nuomos konkursų komisija (toliau – Komisija).
4. Turto nuomos konkursas skelbiamas viešai vietos laikraštyje „Šalčia“, Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro internetinėje svetainėje http://www.salcininkaikultura.lt

II. TURTO NUOMOS KONKURSO OBJEKTAS

5. Turto nuomos konkurso objektas: 158,90 kv. m. bendrojo ploto negyvenamosios patalpos, esančios Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate Jono Sniadeckio g. 2, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r, sav. (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 8586-0000-1003, pažymėjimas plane – 1C2/p, pastato bendras plotas – 997,53 kv. m, patalpos pažymėtos plane – 1-6, 1-7, 1-8, 1-11, 1-25, 1-27, 1-28, 1-39, 1-40).
6. Patalpų panaudojimo paskirtis kavinė. Nuomininko vykdoma veikla negali prieštarauti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams.
7. Patalpos nuomojamos be maisto gaminimui ir / ar tiekimui reikalingos įrangos ir baldų. Tokia įranga ir baldais savo lėšomis ir jėgomis įsipareigoja pasirūpinti Konkurso laimėtojas (toliau – Nuomininkas), su kuriuo sudaroma nuomos sutartis.
8. Turtas išnuomojamas maitinimo paslaugos teikti ne mažiau 3 dienas per savaitę bei kultūrinių renginių metu pagal iš anksto pateiktą preliminarų renginių grafiką. Preliminarus renginių grafikas Nuomininkui pateikiamas kas mėnesį.
9. Pradinis mėnesinis 1 m2 nuompinigių dydis – 1,86 Eur. Pradinis nuompinigių dydis apskaičiuotas vadovaujantis Nuompinigių už Šalčininkų rajono savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. T-529 „Dėl nuompinigių už Šalčininkų rajono savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su 2011 m. gegužės 25 d. sprendimo pakeitimu Nr. T-88).
10. Patalpos išnuomojamos 5 metų laikotarpiui.
11. Pasibaigus Sutarties galiojimo terminui, su Nuomininku, visiškai įvykdžiusiu pagal Sutartį prisiimtas pareigas, Sutartis galės būti atnaujinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
12. Nuomotojas apie teisę sudaryti Sutartį naujam terminui Nuomininkui praneša raštu, ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki Sutarties galiojimo termino pabaigos.
13. Tikslias negyvenamųjų patalpų esamas technines charakteristikas galima įvertinti apžiūros vietoje, apžiūros laiką suderinus iš anksto el. p. salcininkai.kultura@gmail.lt arba telefonu (8 380) 51980, bet ne vėliau kaip likus vienai dienai iki paraiškų dėl dalyvavimo Šalčininkų rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurse priėmimo termino pabaigos. Taip pat papildoma informacija teikiama tel. (8 380) 51980.

III. NUOMOTOJO IR NUOMININKO TEISĖS IR PAREIGOS

13.1. Nuomotojas įsipareigoja:
13.1.1. per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo perduoti nuomininkui Konkurso sąlygų 5 punkte nurodytą Turtą pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą;
13.1.2. informuoti nuomininką apie išorinių inžinerinių tinklų ir komunikacijų remonto darbus, kurie trukdytų nuomininko veiklai, per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių sužinojimo; Nuomotojas neatsako už šildymo, vandentiekio ir elektros tinklų sutrikimus, jeigu šie sutrikimai įvyksta ne dėl nuomotojo kaltės;
13.1.3. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui arba Sutartį nutraukus prieš terminą, priimti iš nuomininko Turtą.
13.2. Nuomotojas turi teisę Sutarties galiojimo laikotarpiu tikrinti išnuomotą Turtą, taip pat turi kitų teisių ir pareigų, nustatytų Sutartyje ir teisės aktuose.
13.3. Nuomininkas įsipareigoja:
13.3.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo įregistruoti Sutartį valstybės įmonėje Registrų centre;
13.3.2. per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo priimti Konkurso sąlygų 5 punkte nurodytą Turtą pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą;
13.3.3. laiku mokėti nustatytą nuomos mokestį ir kitas priklausančias įmokas ir mokesčius (mokestis už sunaudotą nuomojamoje patalpoje elektros energiją, šildymą);
13.3.4. naudoti Turtą pagal paskirtį, nurodytą Konkurso sąlygų 6 punkte, vadovautis nustatytais šios paskirties Turto priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitariniais reikalavimais, užtikrinti jo gerą būklę (atsižvelgdamas į normalų nusidėvėjimą), saugoti Turtą nuo sugadinimo, dingimo;
13.3.5. sudaryti Nuomotojui sąlygas tikrinti nuomojamo Turto būklę;
13.3.6. likus vienam mėnesiui iki nuomos sutarties galiojimo termino pabaigos, Nuomininkas savo lėšomis privalo atlikti einamąjį patalpų remontą, kad patalpos Nuomotojui būtų grąžintos švarios bei tvarkingos.
13.3.7. nuomos laikotarpiu, Nuomininkas savo nuožiūra atlieka einamąjį remontą tiek, kiek tai reikalinga kokybiškam paslaugų teikimui. Nuomininkui už atliktą patalpų einamąjį remontą nekompensuojama.
13.4. Nuomininkas turi ir kitų teisių ir pareigų, nustatytų Sutartyje ir teisės aktuose.
13.5. Nuomininkas neturi teisės (išskyrus tuos atvejus, kai juridinių asmenų veiklą reglamentuojantys įstatymai nenustato specialios teisių perdavimo ar suteikimo tvarkos) subnuomoti Turto (ar jo dalies) ar suteikti tretiesiems asmenims kokių nors kitų teisių naudotis Turtu (ar jo dalimi). Nuomininkas taip pat neturi teisės perleisti visų ar dalies savo teisių ir (ar) pareigų, kylančių iš Sutarties, įkeisti Turto nuomos teisės ar perduoti jos kaip turtinio įnašo kuriam nors trečiajam asmeniui ar kitaip suvaržyti Sutartyje nustatytų Turto nuomos teisių.
13.6. Sutartis nesuteikia Nuomininkui teisės nuomojamo Turto adresu registruoti savo ar savo filialų, atstovybių ar patronuojamųjų įmonių, taip pat klientų ar kitų susijusių asmenų buveinių.
13.7. Nuomininkui draudžiama be rašytinio Nuomotojo sutikimo atlikti statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo darbus.

IV. PARAIŠKŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

14. Konkurso dalyviai skelbime nurodytu laiku pateikia Komisijos nariui arba Turto valdytojo įgaliotam atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: Konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:
14.1. paraiška (Konkurso sąlygų priedas), kurioje nurodoma Konkurso dalyvio teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos, kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas; siūlomas konkretus nuompinigių dydis; kai išnuomojami pastatai ar patalpos, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikomos specialiosios charakteristikos, įskaitant leidimų sistemą, – informacija apie atitiktį skelbime apie Konkursą nustatytoms išnuomojamo Turto specialiosioms charakteristikoms; paaiškinimas, kokiam tikslui Konkurso dalyvis naudos nuomojamą Turtą.
14.2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu Konkurso dalyviui Konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo.
15. Konkurso dalyviai registruojami turto (nurodomas pavadinimas ir adresas) nuomos konkurso dalyvių registracijos pažymoje. Konkurso dalyvius registruoja Komisijos narys arba Turto valdytojo įgaliotas atstovas. Pasibaigus Konkurso dalyvių registravimo laikui, registracijos pažymoje įrašoma, kada baigta registracija, pažymą turi vizuoti Konkurso dalyvius registravęs Komisijos narys ar Turto valdytojo įgaliotas atstovas ir Komisijos pirmininkas.
16. Konkurso dalyvių registracijos pažymoje turi būti šie rekvizitai: Konkurso dalyvio registracijos eilės numeris, voko gavimo data ir tikslus laikas (minučių tikslumu), Konkurso dalyvio pavadinimas. Konkurso dalyvio registracijos eilės numeris užrašomas ant Konkurso dalyvio pateikto užklijuoto voko.
17. Konkurso dalyviui išduodamas, jeigu Konkurso dalyvis pats dalyvauja registruojant dokumentus, arba paštu išsiunčiamas Konkurso dalyvio pažymėjimas, kuriame nurodytas registracijos eilės numeris, voko gavimo data ir laikas (minučių tikslumu), Komisijos posėdžio vieta (adresas), data ir tikslus laikas.
18. Asmenys Konkurso dalyviais neregistruojami, jeigu pateikė neužklijuotą voką arba pasibaigus skelbime nurodytam dokumentų registravimo laikui, jeigu pagal užrašą ant gauto užklijuoto voko neįmanoma identifikuoti norimo išsinuomoti Savivaldybės turto, jeigu nurodyti trūkumai neištaisomi, kol dokumentai registruojami.
19. Asmenims, dėl Konkurso sąlygų 18 punkte nurodytų priežasčių neregistruotiems Konkurso dalyviais, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po dokumentų gavimo dokumentai išsiunčiami registruotu laišku.
20. Įregistruotas Konkurso dalyvis iki skelbime nurodyto dokumentų registravimo termino pabaigos turi teisę atšaukti pateiktą paraišką ir pateikti naują paraišką ir kitus Konkurso sąlygų 14 punkte nurodytus dokumentus. Tokiu atveju Konkurso dalyvių registracijos pažymoje įrašoma, kad ankstesnė paraiška atšaukta ir, jeigu pateiktas naujas vokas, nurodoma naujo voko pateikimo data ir laikas. Konkurso dalyviui, pateikusiam voką su naujais dokumentais, suteikiamas naujas registracijos numeris. Draudžiama pateikti naują paraišką, neatšaukus ankstesniosios. Konkurso dalyviui, atšaukusiam pateiktą paraišką, jo pateikti dokumentai grąžinami įvykus Konkursui arba, jeigu dalyvauti Konkurse neįsiregistruoja nė vienas kitas asmuo, pasibaigus dokumentų registravimo terminui.
21. Iki Komisijos posėdžio pradžios Konkurso dalyvių vokai su dokumentais neatplėšiami, kiti asmenys su duomenimis apie įregistruotus Konkurso dalyvius nesupažindinami.
22. Konkurso dalyvių vokai su paraiškomis turi būti pateikti iki 2023 m. balandžio 28 d. 10 val. 00 min. adresu Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras, Šalčininkai, Vilniaus g. 48, administracija. Vėliau pateikti vokai yra neregistruojami ir grąžinami juos pateikusiems Konkurso dalyviams.

V. VOKŲ ATPLĖŠIMAS IR PARAIŠKŲ VERTINIMAS

23. Komisijos posėdis Turto nuomos konkurso laimėtojui nustatyti vyks 2023 m. balandžio 28 d. 10 val. 15 min. Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centre, Šalčininkai, Vilniaus g. 48.
24. Dalyvauti Konkurse turi teisę įregistruoti Konkurso dalyviai, turintys Konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą ir pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
25. Per Komisijos posėdį Konkurso dalyviai įsitikina, kad vokai su dokumentais nepažeisti, Komisijos pirmininkas atplėšia vokus, nepažeisdamas voko užklijavimo juostos. Komisijos nariai, nustatę, kad Konkurso dalyvių vokuose yra visi Konkurso sąlygų 14 punkte nurodyti dokumentai, o paraiškose nurodyta visa reikiama informacija, skelbia Konkurso dalyvių siūlomus Savivaldybės Turto nuompinigių dydžius.
26. Konkurso laimėtoju pripažįstamas Konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią Savivaldybės Turto nuompinigių dydį. Jeigu tokį pat (didžiausią) dydį pasiūlo keli Konkurso dalyviai, Konkurso dalyviu pripažįstamas dalyvis, anksčiau įregistruotas pažymoje.
27. Kai Konkursą laimi didžiausią Savivaldybės Turto nuompinigių dydį pasiūlęs, bet į Komisijos posėdį neatvykęs Konkurso dalyvis, jam ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos protokolo pasirašymo Komisija registruotu laišku išsiunčia pranešimą, kuriame nurodomi tikslūs Sutarties pasirašymo data ir laikas, taip pat nurodoma galimybė Konkurso laimėtojui suderinti kitą Sutarties pasirašymo datą. Konkurso dalyviai, neatvykę į Komisijos posėdį, apie Konkurso rezultatus informuojami raštu (jiems išsiunčiami pranešimai) per 3 darbo dienas nuo Komisijos protokolo pasirašymo.
28. Konkurso laimėtojas, negalintis atvykti nurodytu laiku pasirašyti Sutarties, turi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo apie tai informuoti Komisiją ir suderinti kitą Sutarties pasirašymo datą. Jeigu Konkurso dalyvis, pripažintas Konkurso laimėtoju, atsisako sudaryti Sutartį arba nepranešęs, kad negali nurodytu laiku atvykti pasirašyti Sutarties, neatvyksta pasirašyti Sutarties, Komisijos sprendimu Konkurso laimėtoju pripažįstamas kitas pagal eilę Konkurso sąlygas atitinkančius dokumentus pateikęs Konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią Savivaldybės Turto nuompinigių dydį.
29. Jeigu dalyvauti Konkurse užsiregistruoja tik vienas Konkurso dalyvis, jo pateikti dokumentai atitinka Konkurso sąlygų 14 punkto reikalavimus, ir jis pasiūlo Savivaldybės Turto nuompinigių dydį, ne mažesnį už nustatytą pradinį nuompinigių dydį, Konkurso dalyvis pripažįstamas Konkurso laimėtoju.
30. Jeigu dalyvauti Konkurse neužsiregistruoja nė vienas dalyvis arba visi Konkurso dalyviai pasiūlo nuompinigių dydį, mažesnį už nustatytą pradinį nuompinigių dydį, ir (ar) pateikiami ne visi Konkurso sąlygų 14 punkte nurodyti dokumentai, Konkursas skelbiamas neįvykusiu.
31. Jeigu du kartus paskelbus Konkursą pasiūlymo nepateikia nė vienas Konkurso dalyvis, skelbiant naujus to paties Turto nuomos Konkursus pradinis nuompinigių dydis kiekviename kitame Konkurse gali būti sumažintas iki 10 procentų prieš tai skelbtame Konkurse nustatyto pradinio nuompinigių dydžio, tačiau ne daugiau kaip 50 procentų.
32. Savivaldybės Turto valdytojas bet kuriuo metu iki Sutarties sudarymo turi teisę nutraukti Konkurso procedūras, jeigu:
32.1. atsiranda aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant Konkursą;
32.2. paskelbus Konkursą paaiškėja, kad Savivaldybės Turto nuoma negalima.
33. Konkurso dalyviai apie sprendimą nutraukti Konkurso procedūras informuojami raštu (jiems išsiunčiami pranešimai).
34. Paskelbti Savivaldybės Turto nuompinigių dydžiai, juos pasiūlę Konkurso dalyviai, Konkurso rezultatai įrašomi Komisijos protokole, kurį ne vėliau kaip kitą dieną po Komisijos posėdžio pasirašo Komisijos pirmininkas ir Komisijos nariai. Konkurso dalyviai ar jų įgalioti atstovai turi teisę susipažinti su Komisijos protokolu.

VI. KITOS KONKURSO SĄLYGOS

35. Jeigu Konkurso laimėtojas arba jo atstovas neatvyko pasirašyti Sutarties per 10 (dešimt) darbo dienų nuo protokolo pasirašymo dienos, Konkurso rezultatai Komisijos sprendimu anuliuojami ir Konkursas laikomas neįvykusiu.
36. Pasirašius Sutartį, Nuomotojas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas perduoda Konkurso laimėtojui arba jo atstovui nuomojamą Turtą pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą.
37. Nuomininkui draudžiama išpirkti nuomojamą Turtą.

_________________________________
Paraišką konkursui gali atsisiųsti paspaudę čia: Paraiška